راهنمای اندازه ی کفش های اس.ان.اس

جدول اندازه های کفش
اندازه های کفش صمد نامی بر مبنای اندازه های اروپایی می باشد. بنا به اینکه در سیستم اندازه های ژاپنی، طول پاهایتان بر اساس سانتیمتر می باشد این روش بهترین راه حل برای یافتن اندازه پاهایتان و تبدیل آن به اندازه های دیگر است.

ژاپنی – سانتیمتر آمریکایی انگلیسی اروپایی (SNS)
21 پسرانه
22
23
24
25
26
27
28
16.5 11.5 11 29
17-17.5 12-12.5 11.5-12 30
18 13 12.5 31
18.5-19 13.5-1 13-13.5 32
19 1 13.5 33
20 2 1.5 34
21 3 2.5 35
22 4 3.5 36
22.5 4.5 4 37
23.5 5.5 5 38
24-24.5 6-6.5 5.5-6 39
25 7 6.5 40 دخترانه
22
23
24
25
14.5 8.5 8 26
15.5 9.5 9 27
16.5 10.5 10 28
17.5 11.5 11 29
18 12 11.5 30
19 13 12.5 31
19.5-20 13.5-1 13-13.5 32
20.5 1.5 1 33
21.5 2.5 2 34
22 3 2.5 35
23 6 3.5 36