راهنمای اندازه ی زیره کفش های اس.ان.اس

جدول اندازه های کفش
اندازه های زیره کفش SNS بر مبنای اندازه های اروپایی می باشد. بنا به اینکه در سیستم اندازه های ژاپنی، طول پاهایتان بر اساس سانتیمتر می باشد این روش بهترین راه حل برای یافتن اندازه کفش و تبدیل آن به اندازه های دیگر است.

ژاپنی – سانتیمتر آمریکایی انگلیسی اروپایی (SNS)
21 پسرانه
22
23
24
25
26
27
28
16.5 11.5 11 29
17-17.5 12-12.5 11.5-12 30
18 13 12.5 31
18.5-19 13.5-1 13-13.5 32
19 1 13.5 33
20 2 1.5 34
21 3 2.5 35
22 4 3.5 36
22.5 4.5 4 37
23.5 5.5 5 38
24-24.5 6-6.5 5.5-6 39
25 7 6.5 40 دخترانه
22
23
24
25
14.5 8.5 8 26
15.5 9.5 9 27
16.5 10.5 10 28
17.5 11.5 11 29
18 12 11.5 30
19 13 12.5 31
19.5-20 13.5-1 13-13.5 32
20.5 1.5 1 33
21.5 2.5 2 34
22 3 2.5 35
23 6 3.5 36